Southwest Houston (Houston, Texas)

6111 Chimney Rock, Houston, Texas 77081